home >>> archief >>> archief lezingen
   

Woensdag 8 mei 2013

 
   

NIL VOLENTIBUS ARDUUM! (niets is moeilijk voor hen die willen)
Spreker: Robert Wimmers

Deze lezing gaat over het Archeologische Themapark Limes dat in wording is. Allereerst zal worden ingegaan op de zoektocht naar een plek voor het Park.
Verder wordt bekeken hoe deze zoektocht ’het verhaal’ van het park heeft beïnvloed; bijvoorbeeld over verschuivingen van een 1ste-eeuwse militaire insteek naar een overwegend 2de-eeuws civiel verhaal. Vervolgens zal de spreker ingaan op de keuzes hoe verschillende gebouwen tot stand zijn gekomen, inclusief een archeologische onderbouwing en hoe het verhaal van de Romeinen en Bataven in het park verteld gaat worden. De lezing zal worden afgesloten met een economisch relaas over de haalbaarheid van het park.

Robert Wimmers is van oorsprong leraar Biologie en Geografie en in 1983 afgestudeerd aan de Hogeschool Rotterdam. Hij heeft verschillende functies vervuld op het gebied van milieu en veiligheid bij de Grontmij.
Verder is hij sinds 8 jaar voorzitter van de Stichting Archeologisch Themapark Limes en hij is hobbysmid en
part-time re-enactor www.ferrumantica.eu

ferrumantica

Woensdag 10 april 2013

 
   

GRAFHEUVELS UIT DE ROMEINSE TIJD IN IJSSELSTEIN
Spreker: drs. Linda Verniers

Deze lezing gaat over een uitzonderlijk grafveld uit de Romeinse tijd in IJsselstein waar tijdens archeologisch onderzoek in 2009 zes grafheuvels werden opgegraven. Het bijzondere van dit grafveld is de werkelijk fysieke aanwezigheid van de grafheuvels zelf, en dat maakt IJsselstein in hoge mate bijzonder. Dikwijls zijn immers alleen de randstructuren (kringgreppels) overgeleverd en zijn de aardlichamen zelf in recente tijden verdwenen. Door het onderzoek in IJsselstein is veel nieuwe informatie verkregen over de heuvels zelf. Het grafveld van IJsselstein zal binnen het kader van het Romeinse grafritueel besproken worden.

Linda Verniers is vanaf 2006 werkzaam voor ADC Archeo Projecten, als KNA -archeoloog en projectleider. Zij heeft een studie archeologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam gevolgd, waar haar interesse voor de Romeinse periode werd gewekt. Haar eindscriptie betrof een onderzoek naar glazen La Tène- armbanden uit de Late IJzertijd. Een andere interesse van haar is Romeins glaswerk.

opgraving

foto: www.nu.nl

Woensdag 13 maart 2013

 
   

ALGEMENE LEDENVERGADERING
na de pauze om ca. 21.00 uur de lezing.

VOORLOPIGE RESULTATEN VAN DE OPGRAVINGEN AAN DE HOOGSTEDELAAN TE ARNHEM
Spreker: drs. Kasper van den Berghe

Aan de Hoogstedelaan, waar woningen van het project Klingelbeek zullen worden gebouwd, zijn tot begin 2012 opgravingen gedaan door archeologen. Dit heeft tot nu toe sporen en vondsten opgeleverd uit de IJzertijd en de Romeinse tijd. De mooiste resultaten van de opgravingen stammen echter uit de Vroege Middeleeuwen (ca. 500-1000 n.Chr.). Daarvan werden naast resten van Karolingisch aardewerk en een 6e- 7e-eeuwse mantelspeld ook sporen van een boerderij of schuur gevonden.
Andere vondsten komen uit de 17e tot de 20e eeuw. Verder zijn zeldzame koperen munten gevonden uit De Gouden Eeuw.
Tijdens deze lezing zullen de laatste inzichten over de vondsten en sporen worden vertoond.

Kasper van den Berghe heeft na zijn lerarenopleiding geschiedenis, archeologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn specialisatie betreft de Nieuwe Tijd en stadskernonderzoek. Na zijn afstuderen werkte hij o.a. bij de gemeente Zwolle en RAAP, en sinds 2010 is hij werkzaam als archeoloog bij de gemeente Arnhem.

Hoogstedenlaan

foto: Gerard Burgers

Woensdag 13 februari 2013

 
   

GERMANEN ONDER DE APELDOORNSE ENK
Spreker: drs. Eric Norde

In 2011 en 2012 is in Apeldoorn West, tussen de Herderweg en de Ooiweg, een klein gedeelte van een nederzetting uit de IJzertijd en de Romeinse tijd opgegraven. De opgraving biedt ons een inkijk in een bloeiende nederzetting die zich waarschijnlijk onder de gehele Apeldoornse enk uitstrekt.
Naast delen van woonstalhuizen uit zowel de Late IJzertijd als de Midden Romeinse tijd zijn verschillende spiekers, hutkommen (kleine bijgebouwen met een verdiepte vloer), een waterput en verschillende ijzerovens blootgelegd.
Vooral de ijzerovens waren zeer goed geconserveerd en geven ons informatie over het gehele proces van ijzerproductie en verdere bewerking.
Eén ijzeroven was zelfs zo goed geconserveerd dat deze is gelicht en binnenkort zal worden tentoongesteld.
De vondst van ruim 100 fragmenten gedraaid aardewerk wijst op contacten van de toenmalige bewoners met het Romeinse rijk, aan de andere zijde van de limes. Ondanks het feit dat er slechts een klein gedeelte van de nederzetting is opgegraven, geven de resultaten ons veel informatie over de bewoning van Apeldoorn in de IJzertijd en Romeinse tijd. Een periode waarvan tot voor kort nog werd gedacht dat Apeldoorn niet bewoond was! In de lezing zal verder worden ingegaan op de resultaten van het onderzoek.

Eric Norde heeft archeologie gestudeerd in Leiden en is in 2004 afgestudeerd op een onderzoek naar de opkomst van schepen van het type ’Zwammerdam’. Sinds 3 jaar is hij als projectleider werkzaam bij RAAP, vestiging Oost Nederland in Zutphen. Vanuit Zutphen verricht hij opgravingen in het rivierengebied en het oostelijke zandgebied, waarbij de nadruk ligt op onderzoek naar nederzettingen uit de metaaltijden en de Romeinse tijd.

 

IJzertijd boerderij

Woensdag 9 januari 2013

 
   

Op woensdag 9 januari 2013 zal archeoloog Willem Jezeer zal spreken over de opgravingen “De Plantage” te Meteren (Geldermalsen).

Dit onderwerp betreft een grote en uitermate boeiende opgraving in de gemeente Geldermalsen die in 2010 is uitgevoerd en waarvan het rapport op het punt staat te verschijnen. De spreker zal na een inleiding over de opgraving en de archeologische methoden en technieken, ook ingaan op de landschapsontwikkeling ter plaatse. Daarna zal een overzicht worden gegeven van de verschillende bewoningsperioden variërend van het Neolithicum, de Bronstijd en IJzertijd tot en met de Middeleeeuwen en de Nieuwe Tijd.
Na de pauze zal de spectaculaire vondst van ‘Meta’ worden behandeld. Deze dame uit de Vroege/Midden-IJzertijd werd als enige begraven tussen de verder gecremeerde individuen. De opvallend rijke vondsten die bij haar zijn aangetroffen, duiden mogelijk op een opmerkelijke dame met een uitzonderlijke status.

Drs. Willem Jezeer studeerde Middeleeuwse archeologie van Noordwest-Europa aan de Universiteit van Amsterdam. Sindsdien werkt hij als veldarcheoloog/projectleider bij ADC ArcheoProjecten te Amersfoort en voerde opgravingen uit in heel Nederland. Zijn ruime ervaring heeft hij opgedaan in het West-Nederlandse kustgebied, op de zuidelijk en oostelijke zandgronden en in het rivierengebied, onder meer in Oegstgeest, Wehl en Geldermalsen.

 

Meta

Woensdag 14 november 2012

 
   

PALEOGEOGRAFIE VAN DE OVERBETUWE EN IN HET BIJZONDER DE WAALSPRONG

Spreker: drs. Eckhart Heunks

Dit landschap is gevormd door steeds wisselende rivierlopen die elk hun eigen afzettingen hebben achtergelaten, en andere afzettingen hebben geërodeerd. Speciale aandacht is er voor de Waalsprong (Nijmegen) waar al vanaf midden jaren ’90 op grote schaal archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd. Vanaf het begin heeft dit onderzoek te kampen met de enorme complexiteit van het geologische landschap waarin de Waalsprong is gesitueerd. Met name de ouderdom van de afzettingen, van grote betekenis voor de archeologische verwachtingen, bleek moeizaam te doorgronden en leidde tot veel discussie.
Om richting te geven aan de discussie zijn in 2007 samen met de Universiteit van Utrecht alle geologische en ook archeologische gegevens op een rijtje gezet en vertaald naar een paleogeografisch landschapsmodel. In dit model kunnen alle tot nu toe bekende geologische en archeologische waarnemingen geplaatst worden, maar er is zeker nog aanvullend onderzoek nodig om aannames beter te onderbouwen.

Eckhart Heunks is als fysisch geograaf / prospectie-archeoloog vanaf 1993 actief in het rivierengebied. Na 15 jaren bij RAAP Archeologisch Adviesbureau te hebben gewerkt is hij sinds 2007 als zelfstandig adviseur en onderzoeker actief en onder andere als gebiedsspecialist betrokken bij het onderzoek in de Waalsprong.
Zie ook: www.eckhartheunks.nl

Meta

 

lezing
  top
Woensdag 7 november 2012  
   

Op de inloopavond van woensdag 7 november is er o.a. een try-out van de presentatie die Jan Verhagen op het Romeinensymposium van 14 december a.s. zal geven onder de titel “Ontknoping van de Gelderse limes”. Hierin komt hij met een nieuwe interpretatie van de ligging van de overgeleverde Romeinse plaatsnamen in Gelderland.

Binnen de Nederlandse limes is het Gelderse deel het minst goed bekend. Dit wordt o.a. toegeschreven aan het meanderen van de Rijn, waardoor de resten van verschillende castella zouden zijn verspoeld. In Gelderland kennen we van de Peutingerkaart de namen Levefanum, Carvo en Castra Herculis, die traditioneel worden geïdentificeerd met Rijswijk (bij Wijk bij Duurstede), Kesteren en Arnhem-Meinerswijk. Maar er zijn al lang de nodige twijfels of deze identificaties wel juist zijn.

Jan Verhagen heeft een studie verricht met als bronnen de Peutingerkaart en het Itinerarium Antonini, maar ook de vermeldingen bij klassieke schrijvers en de archeologische vondsten. Na een grondige analyse komt Jan Verhagen tot een nieuwe interpretatie, waarbij hij deze drie Romeinse plaatsnamen aan andere Gelderse plaatsen koppelt. Tevens zal hij uitleggen hoe hij aankijkt tegen het grote aantal potentiële castella, waarvan traditioneel wordt verondersteld dat ze in Gelderland geweest zouden zijn.

Aanvang 20.00 uur
Locatie: Werkplaats AWN afd 17, Nijhoffstraat 42 te Arnhem
De toegang is gratis.

 

 

kaart
  top

Dinsdag 30 oktober 2012

 
   

MIDDELEEUWSE ZAKEN IN DE ACHTERHOEK

Op 30 oktober 2012 is er een lezing in Doetinchem.

Spreker: Martin Schabbink, archeoloog bij RAAP-Archeologisch Adviesbureau (regio Oost-Nederland) zal spreken over “recent kleinschalig archeologisch onderzoek met grootse resultaten”

Het geheim van Winterswijk. Onder de straten van Winterswijk ligt een oud grachtenstelsel verborgen. Is dit relict dat in ieder geval uit de 12de eeuw dateert in verband te brengen met de bisschoppelijke hof van Winterswijk?
‘s-Heerenberg oftewel Die Stad van den Berge. Is het de stad bij het kasteel of het kasteel bij de stad?
In Hummelo staat een kerk gebouwd met koningsgeld. Hoeveel kleine gemeenschappen kunnen dat zeggen? Maar wat ligt daar dan nog onder?

Martin Schabbink werkt als archeoloog bij RAAP-Archeologisch Adviesbureau (regio Oost-Nederland). Hij is daar verantwoordelijk voor het binnenstedelijk onderzoek in steden zoals Harderwijk maar ook in de kleinere gemeenschappen in de Achterhoek.

Locatie: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, gebouw ’t Brewinc, IJsselkade 13, 7001 AN Doetinchem

 

 

  top

Woensdag 10 oktober 2012

 
   

GRIEKS AARDEWERK

Spreker: Frank Veldt

Aardewerk is vrijwel onvergankelijk materiaal dat men over de hele wereld het meest in archeologische vindplaatsen aantreft en aan vele culturen kan worden gekoppeld. Gewicht, omvang en breekbaarheid kan geassocieerd worden met nederzettingen en landbouwgemeenschappen, die potten gebruikten voor het opslaan van producten en koken.
Bij het pottenbakken kent men drie fasen: het boetseren van de pot, het decoreren (met ingekraste figuren, engobe en glazuur) en het bakken zelf. De techniek van elke fase heeft zich door de jaren heen ontwikkeld, maar het belangrijkste waren betere ovens met hogere baktemperaturen. Glazuren en een betere baktechniek maakten het aardewerk duurzamer. In de diverse gebieden ontwikkelden techniek en stijl van het pottenbakken zich in een verschillend tempo; daarin is het plaatsen van gevonden potscherven binnen een bepaalde typologie voor een archeoloog de eenvoudigste manier om een vindplaats te dateren.
Het Griekse aardewerk waarvan de ontwikkeling al in het neolithicum begon verliep in de tijd per regio anders. Hij zal stilstaan bij de diverse perioden van ontwikkeling m.n. de Minoische, Cycladische en Myceense culturen.
Hierna komen achtereenvolgens de Proto- Geometrische en Geometrische, Archaïsche, Klassieke, Hellenistische en Romeinse perioden aan de beurt.
Na de pauze zal Attische zwart en rood-figurige aardewerk ter sprake komen.
Tijdens de lezing zal hij enkele scherven laten zien die bovenstaande perioden vertegenwoordigen.
Aan het einde van de lezing zal een schervengericht (Ostracisme) gehouden worden in de vorm van een verloting!
PINAX Een pottenbakker aan het werk.
625 - 600 v. Chr. Parijs, Louvre Museum

Frank Veldt is mede door zijn langdurig verblijf in Griekenland in de gelegenheid om regelmatig diverse musea en sites te bezoeken. Hierdoor raakte hij erg betrokken bij de geschiedenis en archeologie van het land.

 

Pinax

PINAX Een pottenbakker aan het werk.
625 - 600 v. Chr. Parijs, Louvre Museum

  top

Woensdag 12 september 2012

 
   

DE MILLINGSE LIBURNA
DE RECONSTRUCTIE VAN EEN ROMEINS PATROUILLE VAARTUIG

Spreker: Hans Majong

Bij een bezoek aan de werf in Millingen waar de Liburna werd gebouwd, werd aan Hans Majong gevraagd een presentatie te maken.
Met actuele gegevens van Sars Houtbouw (www.sarshoutbouw.nl) en de gegevens van het Römisch- Germanisches Zentralmuseum in Mainz begon hij aan de digitale bouw.
Momenteel werkt hij samen met Hazenberg Archeologie (www.hazenbergarcheologie.nl) en Robert Wimmers (www.noviolocus.nl).
In de inleiding wordt aandacht besteed aan:

  • De stichting Millingse Liburna die de bouw van het Romeinse patrouille vaartuig mogelijk maakte.
  • De reconstructie van het wrak gevonden in Mainz, de herbouw van het Romeins patrouillevaartuig en de reconstructies van de resten van zware ladingschepen gevonden in Mainz, in Woerden en bij Zwammerdam.
  • Ook worden een tweetal filmpjes vertoond, o.a. een animatie over Castra Herculis in Meinerswijk.

Hans Majong volgde de zeevaartschool en voer als scheepswerktuigkundige op de Grote Handelsvaart. Daarna heeft hij gewerkt bij internationale ingenieursbureaus en was betrokken bij de bouw van alternatieve energiecentrales. Zijn passie is het tekenen, ontwerpen en bouwen van kleinere pleziervaartuigen.

De Liburna

De Liburna

(foto: De Gelderlander)

  top

Woensdag 9 mei 2012

 
   

OP DE HELLING, HET VELUWELANDSCHAP NADER VERKLAARD.

Spreker: Dr. Nico Willemse.

De Veluwe is het grootste bos-en natuurgebied van Nederland en is daardoor van grote betekenis voor het behoud en de ontwikkeling van de biodiversiteit in ons land. Op de Veluwe is veel cultuurhistorie bewaard gebleven. Dat komt door extensief bodemgebruik en weinig bebouwing in dit natuurgebied. Mede daardoor is er weinig archeologisch onderzoek gedaan. En juist door het extensieve bodemgebruik is daar nog heel veel bewaard gebleven. Het overgrote deel is nog nooit in kaart gebracht en ligt verscholen op ontdekking te wachten. Om de archeologische en cultuurhistorische voorraad van het Veluwe massief op betrouwbare wijze in kaart te brengen was het dus wachten op een verbetering van onderzoekstechnieken. Zowel via afzonderlijke onderzoeken als in samenhang met elkaar is in de afgelopen jaren getracht om de omvang en aard van deze kennislacune beter in beeld te krijgen. Daarbij zijn geheel nieuwe technieken ingezet, waarbij vooral studies van het Veluwse microreliëf tot nieuwe inzichten hebben geleid.

Nico Willemse heeft in Utrecht geologie en in Leiden archeologie gestudeerd. Hij is gepromoveerd op een onderzoek naar periglaciale afzettingen in Groenland. Hij heeft onderzoek gedaan aan de universiteit Utrecht en is momenteel als senior projectleider werkzaam bij RAAP.

 

 

  top

Woensdag 11 april 2012

 
   

HET VORSTENZWAARD VAN OSS

Spreker: Hr. Otto van Dijk

De historie van het vorstengraf van Oss.
Daarbij in het bijzonder de wetenswaardigheden van het gevonden zwaard en de ervaringen van het maken van een reproductie daarvan.
Tijdens de lezing zal een film van het maakproces worden vertoond,(ca. 16min).

Otto van Dijk is docent techniek aan Het Hooghuis in Oss.
Hij heeft zich in binnen-en buitenland bekwaamd in het smeden, in het bijzonder in de damasttechniek. Hij heeft een bedrijfje in smeedwerk.

 

.

foto RMO Leiden

  top

Woensdag 14 maart 2012

 
   

ALGEMENE LEDENVERGADERING
na de pauze om ca. 21.00 uur de lezing.

RE-ENACTMENT (NASPELEN) VAN HET LEVEN IN DE IJZERTIJD

Spreker: Thomas Mons

Om uit de archeologische vondsten de werkelijke context weer te geven, is re-enactment een goede methode. In de lezing wordt verteld hoe dit in zijn werk gaat en wat het oplevert.
Ook komt aan de orde de activiteit binnen de re-enactment groep.
Er worden verschillende ambachten beoefend. In beeld wordt gebracht het uiterlijk en ook de leefomgeving van de mensen in de ijzertijd.

Thomas Mons is 15 jaar en al enkele jaren lid van AWN-17 en de NJBG (onderdeel WEA). Hij is daar met meerdere projecten bezig. Geschiedenis boeit hem bijzonder en hij zal zich daarin verder willen bekwamen.

re-enactment

Historisch Openluchtmuseum Eindhoven

  top

Woensdag 8 februari 2012

 
   

REGIO ACHTERHOEK: EEN ARCHEOLOGISCHE LEGPUZZEL

Spreker: drs. Marc Kocken

De archeologische kennis van de Regio Achterhoek is beperkt in vergelijking met andere landsdelen. In samenwerking met de provincie Gelderland en de gemeente Zutphen is gewerkt aan een regionale
archeologiebalans en onderzoeksagenda.

Marc Kocken heeft kunstgeschiedenis en archeologie gestudeerd in Nijmegen aan de Radboud Universiteit. Momenteel is hij werkzaam als zelfstandig adviseur en regioarcheoloog bij de regio Achterhoek.
Voordien werkte hij o.a. bij de ROB en ADC. Heritage.

 

Achterhoek

  top

Woensdag 11 januari 2012

 
   

DE KRALEN VAN NEDERLAND

Spreker: drs. Wil van Bommel van der Sluijs

In de Nederlandse archeologie zijn de kralen vaak als ‘bijvangst’ van overige vondstcategorieën als metaal, aardewerk en glas beschouwd: ze werden te klein, te talrijk en zogenaamd niet dateerbaar gevonden. In de ons omringende landen is de laatste decennia het onderzoek aan kralen echter goed op gang gekomen. Versierde en onversierde kralen van glas kennen een rijke geschiedenis van duizenden jaren. In de lezing wordt ingegaan op de productie, handel en het gebruik ervan. Er wordt een overzicht gegeven van de in Nederland voorkomende kralentypen vanaf de IJzertijd tot aan de Gouden Eeuw.

Belangstellenden worden uitgenodigd foto’s van kralen - met meetlat! - vooraf op te sturen ( )zodat zij kunnen worden gedetermineerd en eventueel besproken.

Wil van Bommel van der Sluijs heeft archeologie gestudeerd in Nijmegen en is afgestudeerd op Romeinse en Germaanse kralen in Nederland bij Prof. Erdrich. Momenteel is zij freelance onderzoeker van kralen in Nederland.

kralensnoer

foto: RMO Leiden

  top

Woensdag 19 november 2011

 
   

Archeologisch onderzoek in de ‘wetlands’ van Midden-Twente.

Spreker: drs. Huub Scholte Lubberink
Midden-Twente, in grote lijnen het gebied tussen Oldenzaal, Enschede en Almelo, bestaat uit een door heuvellandschappen ingeklemde en laaggelegen vlakte. Het is een gebied dat gedurende het overgrote deel van de laatste duizenden jaren het kenmerk heeft gehad van een komachtig en nat gebied, waar zich vrijwel al het water van het omringende heuvellandschap verzamelt. Het is een gebied dat altijd erg gevoelig is geweest voor veranderingen in klimaat en waterhuishouding. Het gevarieerde landschap kent een langdurige bewoningsgeschiedenis, waarin de bewoners van het gebied genoodzaakt waren om zich telkens weer aan de veranderende omstandigheden aan te passen.

Huub Scholte Lubberink werkt als seniorarcheoloog gespecialiseerd in de Prehistorie van de Oost-Nederlandse zandgronden in de RAAP-vestiging te Zutphen. De laatste vijf jaar heeft hij zich hoofdzakelijk bezig gehouden met grootschalig archeologisch onderzoek op archeologische vindplaatsen in Midden-Twente, variërend van het Laat Neolithicum tot en met de Vroege Middeleeuwen.

Twente

Twente

  top

Woensdag 12 oktober 2011

 
   

Het urnenveld Zutphen- Meijerink.

Spreker: drs. H. A. C. Fermin
Opgraving van een urnenveld met een rijk crematiegraf met o.a. glazen en bronzen sieraden.
Aangrenzend een ven met rituele depositiezone met o.a. La Tènearmbanden. Sporen zijn aangetroffen uit Mesolithicum, Neolithicum en Middeleeuwen (middeleeuwse erven).

Bert Fermin werkt sinds 2001 bij de Gemeente Zutphen-Doesburg. Meeste publicaties in Zutphense en Doesburgse Archeologische Rapportages (steentijd t/m moderne tijd).

La Tène armbanden

Een aantal fragmenten van La Tène armbanden. www.liemersverleden.nl

  top

Woensdag 14 september 2011

 
   

De verborgen oorlogsgeschiedenis van Arnhem en omgeving: over het belang van WOII-archeologie

Spreker: drs. Ruurd Kok
Na meer dan een halve eeuw is de oorlog nog steeds actueel. Vooral in de omgeving van Arnhem komen regelmatig sporen en vondsten uit de oorlog in het licht. Dit ondergrondse oorlogserfgoed is sinds enkele jaren ook onderwerp van archeologisch onderzoek. Opgravingen naar resten uit de oorlog blijken gegevens op te leveren die nog niet bekend waren uit historische bronnen. Vondsten uit de oorlog roepen bovendien vaak veel reacties en ook emoties op bij het publiek. In de lezing wordt ook ingegaan op de bijdrage die amateur-archeologen kunnen leveren aan deze nieuwe vorm van archeologisch onderzoek.

Ruurd Kok studeerde archeologie in Leiden. Werkte in Zuid-Holland o.a. als gemeente -archeoloog in Gouda. Van 2002-2010 was hij provinciaal archeoloog van de provincie Utrecht. Momenteel is hij teamleider bij RAAP. Hij vraagt in lezingen en in het ’Platform Bodemonderzoek WO ll’, aandacht voor ondergronds erfgoed uit WO ll.

resten luchtafweerstelling

Resten van een Duitse luchtafweerstelling op de Hoge Veluwe, mei 2006 (foto Ruurd Kok, Leiden)

 

  top

Woensdag 11 mei 2011

 
   

DE BERGING VAN EEN 13E EEUWS SCHEEPSWRAK IN MEINERSWIJK

Sprekers: Rik Joziasse en Berdie de Ruiter
Er wordt verslag gedaan van de zoektocht naar en de berging van het verloren gewaande achterschip van het 13e eeuwse boomstamschip Meinerswijk 3. Het voorschip was in 1976 bij ontgronding -werkzaamheden gevonden en geborgen door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. In 2006 zijn we op de bodem van de Sleutelplas het achterschip gaan zoeken. Het vervolg vertellen we u graag tijdens de lezing.

Rik Joziasse en Berdie de Ruiter zijn lid van de Landelijke Werkgroep voor Archeologie Onderwater.
Ze duiken ongeveer 30 jaar en sinds 2006 met archeologie als hobby.

 

boot Meinerswijk

De berging van het scheepswrak

  top

Woensdag 13 april 2011

 
   

DE VESTING GROLLE ARCHEOLOGISCH ONDERZOCHT

Spreker: Joop Hubers
Hij zal het archeologisch onderzoek de revue laten passeren zoals dat vanaf de oprichting van de Archeologische Werkgroep Groenlo van 1982 t/m 2010 heeft plaatsgevonden. De kennis over de vesting is in die kleine dertig jaar enorm toegenomen ook mede door het kaartonderzoek dat naast het archeologisch onderzoek is verricht.

Joop Hubers, oprichter van de Archeologische Werkgroep Groenlo, stond aan de basis van het archeologisch onderzoek in Groenlo. Vanaf 1982 lid van de AWN afdeling 17. Vanaf 2002 als senior veldtechnicus werkzaam bij de Archeodienst Gelderland in Zevenaar

 

 

Grolle

Grolle

  top

Woensdag 9 maart 2011

 
   

ALGEMENE LEDENVERGADERING
na de pauze om ca. 21.00 uur de lezing:

AEGAE (VERGINA)- PELLA- DION, IN DE 4E EEUW VOOR CHR.

Spreker: Frank Veldt
Philippus ll en zijn zoon Alexander lll (de Grote) leefden in de 4e eeuw voor Chr. in Macedonië.
In de 19e eeuw begon men met onderzoek en veldverkenningen in de oude koningstad Aegae, het latere Pella en Dion met zijn heiligdommen. Gedurende de laatste decennia van de 20e eeuw werd er gericht gezocht en gevonden. Ook visueel wordt u meegenomen naar deze opgravingen en de vondsten in de verschillende musea.

Frank Veldt is bestuurslid van onze afdeling en heeft o.m. veel gereisd in het Macedonië van Alexander lll (de Grote) en zijn vader.

 

 

Dion Isis heiligdom

Dion-Isis heligdom
(foto: F. Veldt)

  top

Woensdag 9 februari 2011

 
   

ARCHEOLOGISCHE MONUMENTENZORG 2000- 2010 TE ALMERE

Spreker: Willem Jan Hogestijn
De lezing heeft twee dimensies: Ten eerste wordt aan de hand van onderzoeksresultaten toegelicht hoe er thans gekeken kan worden naar de Steentijdbewoning van dit deel van Flevoland. Daarbij zal overigens niet alleen naar recente gegevens gekeken worden. Ook de interpretaties van de gegevens van de opgraving Hoge Vaart 27 zullen in het kader van die nieuwe gegevens kritisch onder de loupe worden genomen en in die bredere context opnieuw geïnterpreteerd worden.
Ten tweede hoe is er in het enorme bouwfront van Almere met selectiebeleid getracht om effectieve archeologische zorg te bieden. Hierbij zullen niet zozeer de successen er van centraal staan maar vooral de factoren en actoren die kritisch zijn bij de realisatie van dat beleid. Daarbij zal hij ’schuins’ vooruitblikken op de aanstaande evaluatie van 'het werken onder Malta'.

Willem Jan Hogestijn is stadsarcheoloog in Almere.

 

 

Hoge Vaart 27

Hoge Vaart 27

  top

Woensdag 12 januari 2011

 
   

REGIO ACHTERHOEK: EEN ARCHEOLOGISCHE LEGPUZZEL

Spreker: Marc Kocken
De archeologische kennis van de Regio Achterhoek is beperkt in vergelijking met andere landsdelen. In samenwerking met de provincie Gelderland en Zutphen is gewerkt aan een regionale archeologiebalans en onderzoeksagenda om in deze lacune te voorzien en om beleidsuitgangspunten te hebben voor toekomstig beleid.

Marc Kocken. heeft kunstgeschiedenis en archeologie gestudeerd in Nijmegen. Momenteel is hij werkzaam als regionaal archeoloog bij de Regio Achterhoek. Voordien werkte hij o.a. bij de ROB en ADC Heritage.
(zie eventueel ook www.marc-erfgoed.nl)


De Achterhoek

De Achterhoek
(foto: www.goeievraag.nl)

  top

Overzicht lezingen van 1978 t/m 2010

 
   

Klik hier voor een overzicht van de lezingen.

 
  top