home >>> archief >>> archief nieuws
 
> Landgoed "Sevenaer" kan op hulp rekenen
> Liemers museum weer open  
> Rijnboogproject  
> Opgraving Ede  
> Jan Verhagen onderscheiden
> Laatste open avond voorjaar 2007 (6 juni)
^ Rijksmuseum verwerft tulpenvazen
^ Historische vondst bij graafwerk
^ Monumenten in gevaar
^ Oudste stenen huis ontdekt in Nijmegen
> Oude Romeinse grens opgeknapt
> Informatiewand over opgravingen in Doesburg
Vierde keer: cursus Archeologisch Veldwerk voor Beginners, voorjaar 2005
AWN afdeling 17 viert dertigjarig bestaan  
Winnares wedstrijd open dagen  
Open dagen 2004  
Curcus archeologie voor beginners  
Open dagen 2005  
In Memoriam  
Benoeming Wim Angenent in de orde van Oranje-Nassau
AWN zomeropgraving van de afdeling Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland
omhoog

Landgoed "Sevenaer" kan op hulp rekenen

l

 

 

LANDGOED ’SEVENAER’ KAN OP HULP REKENEN

ZEVENAAR - Het rijk, de Stadsregio Arnhem-Nijmegen en de provincie Gelderland gaan helpen om geld te vinden voor herstel van het vervallen landgoed Sevenaer in Zevenaar. De verschillende partijen hebben hun hulp toegezegd na een bezoek aan het landgoed.
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en provinciaal gedeputeerde Annelies van der Kolk zijn bereid om als 'ambassadeur' op te treden. "Dat betekent dat ze helpen bij het zoeken naar subsidies, of het nou in Brussel of in het provinciehuis is", zegt wethouder Anja van Norel.

Rentmeester John Smits van het landgoed beschouwt de gemaakte afspraken als een grote stap voorwaarts. Voor herstel van het Zevenaarse landgoed zijn miljoenen euro's nodig. De bedoeling is om binnenkort een stappenplan te maken, zodat voor verschillende projecten naar geld gezocht kan worden. Het streven is om het herstel van de afgebrande stal aan de Wittenburgstraat als eerste ter hand te nemen.

Bron: De Gelderlander, maandag 18 oktober 2010

 

omhoog

Liemers museum weer open

 

Liemers Museum

 

Het Liemers museum is met ingang van 2 maart weer open voor publiek.

Het Liemers Museum is een streekmuseum, dat het verhaal van de Liemers en haar bewoners vertelt.

Het gebied de Liemers ligt tussen de Rijn, IJssel, Oude-IJssel en de Duitse grens.
De volgende (grotere) plaatsen liggen in het gebied: Angerlo, Beek, Didam, Duiven, ’s-Heerenberg, Herwen, Aerdt, Lobith, Tolkamer, Spijk, Westervoort, Zeddam, Zevenaar en zelfs Ulft en Gendringen kunnen tot het gebied worden gerekend.
De geïsoleerde ligging tussen de rivieren had een eigen ontwikkeling tot gevolg. De streek onderscheidt zich daardoor van de Achterhoek/Graafschap, Arnhem en Veluwe en zelfs van de Betuwe die ten zuiden van de Rijn ligt. Dat gevoel van ‘anders zijn’ heeft, na een lange periode van voorbereiding, in 1979 geleid tot de oprichting van het Liemers Museum in Zevenaar.

Na bijna 10 maanden gaat het Liemers Museum weer open op Kerkstraat 16 te Zevenaar! Nog op kleine schaal, maar het begin is er. We gaan van start met de wisseltentoonstelling: ’Dank aan Turmac’ De betekenis van Turmac, Rothmans en BAT voor Zevenaar en de Liemers.

In de komende maanden gaan ook de vaste afdelingen van het Liemers Museum en het Gelders Schuttersmuseum weer open. Via de website en de media houden we u daarvan op de hoogte www.liemersmuseum.nl.

Open: di. t/m vr. en zo. van 14.00 - 17.00 uur.
Gesloten: Eerste Paasdag, maar Tweede Paasdag open.

Na afspraak kunnen groepen het museum ook buiten de reguliere openingstijden bezoeken.

Entreeprijzen (wijzigingen voorbehouden): gratis entree tot 10 april 2010.

 

omhoog

Rijnboogproject

Rijnboogproject

 

 

Op 19 februari 2010 is een eerste begin gemaakt met het ambitieuze Rijnboogproject van de stad Arnhem. Op het parkeerterreintje tussen de Oude- en Nieuwe Oeverstraat ligt een plaat asfalt. Hier moet in 2013 het Kenniscluster staan.
Voordat er gebouwd gaat worden moet het terrein eerst archeologisch worden onderzocht. De verwachtingen m.b.t. archeologische vondsten zijn hoog gespannen. Hier heeft oude bewoning gestaan en ongeveer langs de rand van het terreintje liggen de resten van de stadsmuur. De locatie ligt redelijk dicht achter het Sint Petersgasthuis, een van Arnhems oudste gebouwen.
De ’aftrap’ werd gedaan door wethouder Roeland Kreeft van Ruimtelijke Ordening, met het opbreken van het eerste stukje asfalt. Tevens werd de “Archeologie-kiosk” onthuld, een opvallend rood gespoten, omgebouwde, zeecontainer. Dus niet te missen. Belangstellenden kunnen via een trap op het dak klimmen en van deze hoogte de opgraving volgen. Op de kopse kanten van de kiosk zijn ramen gemaakt, waarachter enige vondsten continu worden tentoongesteld. Ook is hier een doorlopende presentatie met informatie over het project. De moeite waard dus om er eens te gaan kijken.

 

omhoog

Opgraving Ede

Opgraving Ede

Opgraving Ede

 

Afgelopen week is een grote opgraving gestart in Ede in de nieuwbouwwijk Kernhem. Tot in ieder geval eind september wordt een vindplaats uit het mesolithicum (Midden-Steentijd) vlakdekkend opgegraven. De AWN kan assistentie verlenen op verschillende manieren:
1. Meewerken tijdens het graafwerk
2. Rondleidingen geven tijdens de opgraving.

Al in 1996 is de vindplaats ontdekt tijdens het booronderzoek voor de nieuwbouwlocatie Kernhem. In 2007 heeft een proefsleuvenonderzoek plaatsgevonden waar ook enkele AWN'ers aan hebben deelgenomen. Er is een goed bewaard gebleven vindplaats uit het mesolithicum gevonden. De vindplaats ligt op een dekzandkop, en is aan twee kanten omgeven door een laagte, mogelijk een beekdal. ADC Archeoprojecten voert de opgraving uit.
De AWN is welkom om te assisteren. Meewerken kan vanaf nu.

In overleg met Charlotte Peen, gemeentelijk archeoloog van Ede, en ADC wordt bekeken of de AWN-17 zomeropgraving van maandag 24 t/m vrijdag 28 augustus op het terrein kan worden gehouden.

Wie heeft belangstelling om doordeweeks mee te werken?
Heb je (als lid van de AWN-afd. 17) belangstelling om aan de zomeropgraving mee te doen, als deze in Ede is, en zo ja, welke dagen?

Ook het publiek wordt betrokken bij de opgraving. Zo vinden er elke twee weken vanaf donderdag 23 juli a.s. rondleidingen plaats voor het grote publiek. Ook met scholen wordt gewerkt aan lesprogramma's, waarbij er zowel op school als in het veld aandacht is voor archeologie.

Voor de laatste actuele informatie kun je ook kijken op de site van de gemeente Ede.

 

 
Jan Verhagen ontvangt een welverdiende onderscheiding jan verhagen
Een trotse Jan met zijn vrouw Maria en Jan de Ruiter.
 

Zoals u wellicht op 27 april in de Staatscourant heeft gelezen is onze voorzitter Jan Verhagen benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau.

Vanwege zijn vakantie in Griekenland is deze onderscheiding op dinsdag 22 mei aan Jan uitgereikt door de burgemeester van de gemeente Zevenaar, Jan de Ruiter. Hij kreeg deze erkenning voor zijn vele werk op het terrein van de archeologie. Naast zijn werk als leraar en later conrector op het Liemers College heeft Jan Verhagen tot op de dag van vandaag diverse bestuursfuncties vervuld o.a. voor het Liemers Museum, de Werkgroep Leefklimaat Zevenaar, de Cultuur Historische Verenging te Zevenaar en de Monumenten Commissie.Tevens staan er vele publicaties op zijn naam. Het bestuur van de AWN - afd. 17 feliciteert hem van harte met deze onderscheiding.

omhoog
Laatste open avond voorjaar 2007 (6 juni) gizeh
 

Woensdagavond 6 juni is de laatste openavond voor de zomer 2007! Alle belangstellenden zijn altijd hartelijk welkom. U kunt informatie krijgen over onze werkzaamheden. U kunt het materiaal van afgelopen opgravingen bezichtigen en u kunt onze bibliotheek raadplegen.
Aanvang: v.a. 20.00 uur - 22.00 uur, zie ook: ‘de praktijk/ vondstverwerking’.

Tijdens een powerpoint-presentatie in de werkplaats aan de Nijhoffstraat 42 te Arnhem, zal Frank Veldt u meenemen naar de piramides van Egypte.

Diverse tempels zoals de tempel te Abu Simbel en o. a. Karnak. De woestijnen (zuid en oost- Egypte) bereisde hij met de jeep. In de Sinai werd het Catharina- klooster aangedaan en de Sinaiberg beklommen. Tijdens deze reis door het land van de farao’s krijg je een indruk van de belangrijkste bezienswaardigheden van Egypte.
omhoog
Rijksmuseum verwerft tulpenvazen  
Het Rijksmuseum in Amsterdam heeft twee 17e eeuwse tulpenvazen aangekocht. De vazen zijn bijna 1.60 meter hoog en zien eruit als piramides. Het museum heeft 1,2 miljoen euro betaald voor de tulpenvazen, ook wel bloempiramides genoemd. De vazen zijn volgens het museum niet alleen voor tulpen bedoeld, ze werden gebruikt voor allerlei exotische bloemen. Er is slechts één ander paar bloempiramides volledig bewaard gebleven.
Deze vazen staan in het Victoria & Albert Museum in Londen.
A’dam Rijksmus. 2004 tulpenvaas
Tulpen piramide, 1695
fabriek: Griekse A
Victoria & Albert Museum, Londen
^
Historische vondst bij graafwerk

Doesburg

Bij graafwerkzaamheden voor de bouw van een appartementencomplex op het Manritsveld in Doesburg zijn historische vondsten gedaan. De archeologische werkgroep van de historische vereniging Stad en Ambt Doesborgh legde een stuk stadsmuur en de fundering van een poortgebouw bloot. Het bak- steen formaat wijst op een bouwdatum van 1390 tot 1400. Onder het stukje stadsmuur bevindt zich ook een doorgang die vermoedelijk diende als waterafvoer uit de stad.

bron: De Gelderlander

^
Monumenten in gevaar  
Onderstaand vindt u een persbericht van Nationaal Contact Monumenten, vanwege de manifestatie: die in de maand mei georganiseerd wordt.

NCM organiseert manifestatie 'Monumenten, maak er werk van!'

Een groot aantal van de ruim 50.000 rijksmonumenten dreigt straks niet meer gerestaureerd te kunnen worden, omdat er bij de invoering van het nieuwe instandhoudingbeleid (Brim) geen financiële middelen beschikbaar worden gesteld om de restauratieachterstand weg te werken. Daarom organiseert de stichting Nationaal Contact Monumenten (NCM)een landelijke manifestie: 'Monumenten, maak er werk van!' in de maand mei. Doel van deze actiemaand is het kabinet te overtuigen hier alsnog middelen voor vrij te maken.

Valse start
Op het moment wordt er hard gewerkt aan een nieuw instandhoudingbeleid: het Brim (Besluit rijkssubsidiëring instandhoudingbeleid monumenten) De goede uitgangspunten die destijds voor het Brim zijn opgesteld dreigen echter te worden overschaduwd door een gebrek aan financiële middelen. De nieuwe instandhoudingregeling is eigenlijk niet meer dan een veredelde onderhoudsregeling. Dat was weliswaar de bedoeling van het 'Strategisch Plan voor de monumentenzorg', dat in 1994 gepresenteerd werd, maar het uitgangspunt daarbij was dat na 10 jaar de grote achterstand aan monumentenrestauraties zou zijn weggewerkt. Nu, een decennium later, is dat nog geenszins het geval. De nieuwe regeling dreigt nu geforceerd te worden ingevoerd per 1 januari 2006, terwijl er nog een bedrag van zeker 240 miljoen euro nodig is om achterstanden weg te werken. Hoewel de staatssecretaris dit probleem onderkent heeft zij daarvoor nog geen oplossing gevonden. Het Brim dreigt zodoende een 'valse start te maken, doordat er straks helemaal geen geld meer is voor restauraties.

Actie
Om de zorgen van het veld te demonstreren organiseert het NCM een grote landelijke manifestatie: 'Monumenten, maak er werk van!' De actiemaand start op de Nationale Monumentenstudiedag, die op 28 april in Zaanstad plaatsvindt. Het NCM zal dan een krachtig beroep doen op de regering. Het slot van de manifestatie valt vervolgens precies een maand later samen met de Nederlandse Restauratiebeurs in 's-Hertogenbosch (26 - 28 mei).

Monumenten in gevaar
Het NCM stelt een overzicht samen van 'schrijnende gevallen'. Hiermee worden monumenten bedoeld die, als er geen extra financiële middelen beschikbaar komen, niet meer gerestaureerd kunnen worden. Uitstel leidt tot nog hogere kosten door toenemend verval en het teniet doen van reeds geïnvesteerde restauratie-inspanningen. Dit noemt men vervolgschade en deze zorgt voor een kostenstijging van ca. 10% per jaar. Behalve dat er op deze wijze plekken met een grote historische waarde verloren gaan, betekent het ook een verlies aan vakmanschap en continuïteit in de ambachtelijke bouwwereld.

Belofte maakt schuld
In 1994 in het kader van het Strategisch Plan voor de monumentenzorg is er afgesproken dat de restauratieachterstanden zouden worden weggewerkt. Het idee achter het Strategisch Plan was, dat men door eenmalig de achterstand weg te werken, vervolgens het restauratiebudget kon afbouwen en met een onderhoudsregeling toe zou kunnen. Met de berekening: 'Monumenten rekenen
op u' uit 2000 is uitgerekend hoeveel geld tot dan toe was ingezet voor de inhaaloperatie en hoeveel er nog nodig zou zijn. Deze berekening is nog gemaakt in guldens en verteld dat er in 1994 1.4 miljard nodig was. In de tussenliggende jaren heeft de regering zich aan de afspraken gehouden en is er continu geld beschikbaar gekomen. Anno 2005 is er, gebaseerd op bovenstaande berekening, nog 240 miljoen euro nodig is om de inhaaloperatie succesvol af te ronden. We zijn er dus bijna. Het zou toch zonde zijn om de monumenten nu in de steek te laten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de stichting Nationaal Contact Monumenten (Emil van Brederode of Jan Willem van Beusekom)
tel: 020-6277706
fax: 020-6242536

^
Oudste stenen huis ontdekt in Nijmegen  

Archeologen hebben in het centrum van Nijmegen de natuurstenen fundamenten gevonden van het oudste stenen gebouw van Nederland. Het gaat om een groot huis of openbaar gebouw dat rond 4Ó na Christus is gebouwd. Het vermoeden is dat het gebouw tufstenen muren leeft gehad. Zeker is dat het een pannendak had. Het huis naakte deel uit van de oudste stedelijke nederzetting in Nederland Oppidum Batavorum. dat was een Romeinse stad die tussen 10 voor Christus en het begin van de jaartelling is ontstaan en rond 70 na Christus is verwoest. Het was de voorloper van Nijmegen, dat daarom nu zijn twee duizend jarig bestaan als stad viert. Tot nu toe werden de oudste stenen gebouwen in Nederland gedateerd op 90 na Christus.

Tijdens de opgraving werden tal van Romeinse bronzen voorwerpen gevonden, zoals schrijfstiften, mantelspelden en paardentuig. Het bijzonderste voorwerp is een bronzen sfinx die dient als standaard voor een schaaltje. Voor Nederland is het een uniek exemplaar. Vermoedelijk is het gebruikt als een olielampje.

bron: De Gelderlander

^
Oude Romeinse grens opgeknapt  
   
De noordelijke grens van het oude Romeinse Rijk, de Limes, moet deels weer zichtbaar worden in het landschap. De grens loopt dwars door Nederland, van Nijmegen tot Katwijk. Een aantal overheden, waaronder Gelderland en Nijmegen, richten de Romeinse Limes Alliantie, op. Veel archeologische resten van de Romeinse tijd zitten nu nog in de grond. Omdat op veel plekken de komende tijd gebouwd wordt, dreigen die resten voor altijd verloren te gaan. Dat willen de overheden voorkomen.

bron: De Gelderlander

^
Informatiewand over opgravingen in Doesburg  
   

Tijdens het archeologisch onderzoek voor het IJsselkadeproject zijn bij de nieuwe BIeekersgracht enkele overblijfselen aangetroffen van het voormalige Saltpoortbolwerk in Doesburg.
Landschapsarchitect OKRA, ontwerper van de openbare ruimte van het IJsselkadeproject, heeft een informatiewand bedacht waarmee de geschiedenis van de vindplaats wordt getoond. Met een soort peilstok worden op de muur belangrijke jaartallen aangegeven met de bijbehorende geschiedenis. De wand, die begin december op een lager plateau wordt geplaatst, is bereikbaar met een trap vanaf de Veerpoortwal te Doesburg

bron ‘De Gelderlander’

^
Vierde keInformatiewand over opgravingen in Doesburger: cursus Archeologisch Veldwerk voor Beginners, voorjaar 2005  
 
In samenwerking tussen de AWN-afdelingen 16 en 17 bieden wij u voor de vierde keer een cursus Archeologisch Veldwerk voor Beginners aan. De cursus is bedoeld voor hen die weinig of geen ervaring hebben met veldwerk. De cursus is toegankelijk voor maximaal twaalf leden: zes uit afdeling 17 en zes uit afdeling 16. De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten:

1. Zaterdag 12 maart 2005: Veldkartering/Landesaufnahme (buitenactiviteit)
Deze keer beginnen we met een Landesaufnahme. Dit in verband met het feit dat de akkers nu nog toegankelijk zijn. U krijgt inzicht in het wat en hoe van een prospectieonderzoek. Plaats: Arnhem, locatie nader te bepalen. Tijd: 09.30 – 12.00 uur.

2. Maandag 21 maart 2005: Algemene inleiding
Tijdens deze avond wordt ingegaan op het doel van archeologisch veldwerk. Vragen die daarbij aan de orde komen, zijn: waarom kun je niet willekeurig aan de slag op een “interessante” plek?; Wat is een “interessante plek?; Hoe weet je dat?; Kun je zinvolle voorspellingen doen over de archeologische waarde van een bepaalde plaats?; Zo ja, waarop let je dan? Dus: kijken naar het landschap, maar ook documentatie bekijken. Welke bronnen staan de amateur-archeoloog ten dienste? Bijvoorbeeld: provinciale atlas, KLIC-atlas, bestemmingsplannen, archeologische literatuur en het plaatselijke sufferdje. Ook zal worden ingegaan op het vervolg dat vastzit aan een vondst: determineren, tekenen, melden (via een Archis-formulier), publiceren …
Plaats: Gebouw Directie Stadsbedrijven van de Gemeente Nijmegen, Nieuwe Dukenburgseweg 21, Nijmegen. Tijd: 20.00 – 22.00 uur

3 Zaterdag 2 april 2005: Meten en tekenen 1
Deze ochtend komen theorie en praktijk van meten en tekenen aan bod met als doel hand- en spandiensten te kunnen verlenen tijdens een opgraving. Aandacht wordt o.a. besteed aan tekenen op schaal, het intekenen van grondsporen, het tekenen van coupes en het inmeten van hoogten.
Plaats: Arnhem, Nijhoffstraat 42. Tijd: 09.30 – 12.00 uur

4. Maandag 11 april 2005: Determinatie
We gaan bekijken wat we gedurende de eerste bijeenkomst hebben gevonden. Vervolgens richten we ons op een systematische verwerking van het gevonden materiaal.
Plaats: Nieuwe Dukenburgseweg 21, Nijmegen. Tijd: 20.00 – 22.00 uur.

5. Zaterdag 16 april 2005 : Meten en tekenen 2 (buitenactiviteit)
Het op 2 april behandelde wordt toegepast. Plaats: omgeving Arnhem, exacte locatie wordt later bekend gemaakt. Tijd: 09.30 – 12.00 uur.

Deelname aan de cursus kost € 14,- U krijgt daarvoor - naast koffie en fris – het cursusmateriaal, inclusief AWN-monografie 5 van A. Warringa en G. van Haaff Opgraven. Technieken voor archeologisch veldwerk. Utrecht 1988, ISBN 90 70482 68 1. Wanneer u dit werk al heeft, hoeft u het uiteraard niet nog eens aan te schaffen en wordt € 7,-- op uw deelnamekosten in mindering gebracht. U betaalt de deelnamekosten, contant en gepast, aan het begin van de eerste cursusavond. We gaan ervan uit dat u, bij deelname, alle bijeenkomsten bezoekt.

Routebeschrijving naar de werkplaats Nijhoffstraat 42 te Arnhem

Komt u met de auto uit Nijmegen, ga dan steeds rechtdoor over de oude brug (John Frostbrug), verder rechtdoor over de singels in de richting Apeldoorn. Op het Velperplein na de bioscoop Rembrandt (bij stoplichten na een bouwput aan de rechterkant) rechtsaf de Apeldoornsestraat in. De Sonsbeeksingel is de eerste straat rechtsaf (direct na het spoorwegviaduct). De derde straat (bij een spoorwegviaduct aan de rechterhand) linksaf de Hommelseweg in. Daarna weer de derde straat linksaf de Nijhoffstraat in. De werkplaats (een voormalig schoolgebouw uit de zestiger jaren) is op ongeveer 100 meter aan de rechter zijde. Houd er rekening mee dat parkeren in deze buurt moeilijk is.
Komt u met de trein, dan is het ongeveer 15 minuten lopen. Vanuit het centraalstation linksaf, richting Willemsplein, links aanhouden richting spoorwegviaduct (Zijpsepoort), vlak daarvoor oversteken, linksaf de Zijpsepoort onderdoor. Direct rechts is de Sonsbeeksingel, voorbij het parkje met de beek, bij de stoplichten de Apeldoornseweg oversteken en verdergaan met het spoor aan de rechter zijde, daarna de tweede straat linksaf de Van Hasseltstraat in. De derde straat rechtsaf is de Nijhoffstraat, de werkplaats is dan aan de linker hand.
Ook kunt u vanaf het station trollylijn 3 nemen, richting Alteveer of Burgers Zoo, uitstappen op het Graaf Ottoplein. Vanaf dat plein rechtsaf de Van Slichtenhorststraat in en de tweede straat linksaf de Nijhoffstraat in, de werkplaats is dan aan de linker hand.

^
AWN afdeling 17 viert dertigjarig bestaan
 

AWN afdeling 17 heeft zijn dertigjarig bestaan gevierd.

Wij vierden het jubileum op 15 mei in onze werkplaats aan de Sonsbeeksingel 3 te Arnhem.

Wethouder S. van Bodegraven van Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Grondzaken, verrichtte de opening van deze nieuwe website.

Vele prominente oud-leden waren gekomen om herinneringen op te halen en het roemruchte verleden nog eens te bespreken.

De werkplaats was veranderd in een ruimte met veel foto's en een Romeinse ‘bistro'. Hier werden originele Romeinse hapjes geserveerd met de nodige drankjes.

De inwendige mens kwam niets te kort. Het was een geslaagd lustrum en wij danken iedereen voor zijn bijdrage.
Klik voor een grotere versie
Klik voor een grotere versie
Klik voor een grotere versie
Klik voor een grotere versie

^
Winnares wedstrijd open dagen
prijs 2004
Carlijn Sluiter neemt op 23 november uit handen van de vice-voorzitter haar welverdiende prijs in ontvangst.
 

De ‘open dagen' welke gehouden werden op 3 en 13 november 2004 waren wederom een succes. De dagen hadden een motto: ‘Archeologie jouw nieuwe hobby?'
Tevens was er een prijsvraag.
De bezoekers moesten raden wat een bepaald voorwerp was en uit welke tijd.
De gelukkige winnares, Carlijn Sluiter kreeg op dinsdag 23 november uit handen van de vice-voorzitter Wim Schennink haar welverdiende prijs.
Het te raden voorwerp was een stuk van een koperen kandelaar, en wel het stuk waar de kaars inpast. Het is gevonden in de opgraving Weverstraat/Bakkerstraat in1978.

dat.: 1250-1500, gemaakt van brons, 2.5 x 5 cm.

^
Open dagen 2004
prijsvraag 2004
 

Wegens groot succes organiseren wij dit jaar weer ‘open dagen' onder het motto:

‘Archeologie jouw nieuwe hobby?'

Op woensdagavond 3 november 2004 van 20.00 tot ± 22.00 uur

en op zaterdagmorgen 13 november 2004 van 10.00 tot ± 14.00 uur

opent de AWN (Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland) afdeling Zuid- Veluwe en Oost- Gelderland de deuren van haar werkplaats voor iedereen met interesse in archeologie.

Er zijn rondleidingen langs onze vitrines met gevonden oudheden, demonstraties van opgraaftechnieken en je kunt zien hoe archeologische vondsten worden gerestaureerd.

Heb je zelf wel eens wat gevonden en wil je weten wat het is of hoe oud het is, neem het dan mee. De gemeentelijk archeoloog Mieke Smit en andere deskundigen zullen aanwezig zijn om jouw voorwerp te determineren.

Voor meer informatie: zie de contactpagina.

Doe ook mee met een prijsvraag en raadt wat nevenstaand voorwerp is en uit welke tijd.

^
Curcus archeologie voor beginners  
   
Vanaf december 2005 organiseert de AWN afdeling-17, in samenwerking met afdeling-16, een cursus 'inleiding in de archeologie'.

Deze cursus is speciaal bedoeld voor enthousiaste leden die nog weinig ervaring hebben met het archeologische (veld)werk. Tijdens de cursus kunnen de deelnemers kennis maken met aantal facetten van de archeologie. We hebben er speciaal voor gekozen om het niveau van de cursus niet al te hoog te maken. Nadere informatie volgt.

^
Open dagen 2005
 

Open dagen  
   
In het najaar zal de afdeling weer enkele open dagen houden.
Hierbij kan het grote publiek kennis maken met de archeologie en de rol van de AWN hierin.
Deze open – dagen worden gehouden op:

woensdag 5 oktober van 20:00 – 22:00 uur
zaterdag  15 oktober van 10:00 – 14:00 uur

zaterdag 22 oktober
kunt u een echte opgraving meemaken!
De plaats van de opgraving is in het Musiskwartier, ingang Walstraat 60/ 61
De tijd wordt op de open dagen bekend gemaakt.

^
In Memoriam  
 

Prof. Dr. P.J.R. Modderman 1919-2005

Ons erelid, professor Modderman is op 18 april 2005 overleden.

Met Prof. Modderman hebben we een stimulerend en beminnelijk lid verloren. Voor hem was de integratie en samenwerking van beroeps- en amateurarcheologen een vanzelfsprekendheid. Prof. Modderman was een internationaal vermaard geleerde door zijn opgravingen en studies, speciaal van de Bandkeramische cultuur. Hij stond aan de wieg van de AWN in 1951 en was één van onze eerste leden met lidmaatschapsnummer nr. 8. Van hem en in het bijzonder onze afdeling, hebben we veel nuttige tips en adviezen gekregen. Met het heengaan van deze nestor van de moderne Nederlandse archeologie verliezen wij een medelid die zeer betrokken was bij ons werk.

Wij wensen de familie veel sterkte toe.

^
Benoeming Wim Angenent in de orde van Oranje-Nassau  
 

Vrijdag 29 april 2005 is onze veldwerkleider Wim Angenent (1927)door Hare Majesteit benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Dit op grond van zijn jarenlange inzet voor de amateur-archeologie in Ede, Bennekom en Wageningen alsmede zijn tekenactiviteiten in het kader van de bouw van de replica van de Batavia.
Het bestuur van AWN-17 was bij het opspelden van de koninklijke onderscheiding door de burgemeester van Ede vertegenwoordigd en heeft Wim mede namens de afdeling van harte geluk gewenst met zijn verdiende decoratie.

^
AWN zomeropgraving van de afdeling Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland
   

(zie ook het verslag bij veldwerk)

De AWN zomeropgraving van de afdeling Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland was een succes.

De zomeropgraving vond plaats van dinsdag 3 tot en met vrijdag 13 augustus in Bennekom. De locatie was op het terrein van het voormalige streekziekenhuis langs de snelweg A12. Bij een booronderzoek eerder dit jaar zijn diverse vondsten aangetroffen. Naar aanleiding daarvan vindt op dit terrein momenteel een groot proefsleuvenonderzoek plaats door ADC Archeo Projecten.

Dit onderzoek begon op 13 juli en duurde ongeveer 6 weken duren. De bedoeling was het in kaart brengen welke sporen er op het terrein aanwezig zijn. Eén van de proefsleuven kon in zijn geheel door de AWN onderzocht worden. De sleuf was 5 meter breed en 50 meter lang. Alle facetten van het archeologische veldwerk zijn aan bod gekomen, meten, schaven, tekenen, couperen etc. Er werden sporen uit de IJzertijd verwacht, met mogelijk ook sporen uit de Bronstijd en de Romeinse tijd.De opgraving stond onder leiding van Suzanne van der A van de gemeente Ede.
We groeven onder de opgravingbevoegdheid van het ADC. Namens de AWN lag de leiding bij Wim Angenent en ondergetekende.

Er werd gegraven van dinsdag 3 tot en met vrijdag 6 augustus, en van dinsdag 10 tot en met vrijdag 13 augustus.

(zie ook het verslag bij veldwerk)

 
^