home >>> lezingen
Lezingen 2015  

Ook dit jaar zullen er meerdere lezingen georganiseerd worden. Zij worden op verschillende adressen gehouden. Iedereen is welkom en wordt daarom via de media en door convocaten ter kennis gebracht in de regio. Verder worden de bijeenkomsten ook in het landelijke AWN-medium 'Westerheem' aangekondigd. Bij de lezingen, die worden begeleid met visuele middelen, wordt tijd ingeruimd voor vragen en discussie.
Aanvang 19.45 uur, de toegang bedraagt € 2,00 voor niet leden.

27 mei, Minisymposium, De Molenplaaats

top

U bent van harte uitgenodigd om in De Molenplaats (voorheen het Bezoekerscentrum), Zijpendaalseweg 24a, 6814 CL Arnhem het minisymposium te bezoeken. start 20:00 uur.
Jeroen Loopik, ADC; De Oeverstraat ontwikkeld
In opdracht van de gemeente Arnhem is tussen 6 en 22 juli 2010 en 8 augustus en 9 september 2011 het veldwerk uitgevoerd van de opgraving ‘Arnhem Rozet’. Deze locatie bevindt zich binnen de historische binnenstad van Arnhem, op de overgang van stuwwalafzettingen naar rivierafzettingen. Tijdens het onderzoek zijn bewoningssporen aangetroffen vanaf de 12e eeuw. Deze vroegste resten bestaan uit diverse kuilen, greppels en een waterkuil. In de 14e eeuw wordt het gebied vervolgens stelselmatig opgehoogd. In en op deze ophogingpaketten zien we de eerste duidelijke sporen van bewoning terug, in de vorm van vakwerkhuizen. Bebouwingsresten van baksteen volgen in de 15e eeuw. Deze resten behoorden tot een aantal panden, beer- en waterputten en mogelijk meerdere (brouwers)ovens. Deze stadswijk werd gedomineerd door de aanwezigheid van een versteende Jansbeek, waaraan de huizen zijn gebouwd. Momenteel is de uitwerking van het project in een vergevorderd stadium en is het rapport naar verwachting in de loop van 2015 klaar.
Roderick Geerts, ADC; Een grafveld en een Romeinse Einzelhof in de Hüsenhof te Groesbeek
Enkele jaren geleden is een Groesbeek een grootschalige opgraving uitgevoerd. Deze opgraving heeft resten uit het verleden blootgelegd onder te verdelen in drie perioden. De oudste vondsten betreffen een structuur, waarschijnlijk een huisplattegrond, uit het Midden-Neolithicum met wat verspreid vondstmateriaal in de omgeving daarvan. In de Vroege IJzertijd ontstaat op de Hüsenhoff een grafveld. Dit grafveld lijkt te relateren aan waarnemingen en onderzoeken in de naaste omgeving. Hierdoor bestaat het sterke vermoeden dat in de omgeving zich een groot grafveld heeft bevonden. Ook zijn in enkele graven wapens aangetroffen. Het grafveld blijft in gebruik tot het einde van de Romeinse tijd. Laat in de 2e eeuw n. Chr. wordt net ten noorden van het grafveld een Romeinse Einzelhof gesticht. Bij deze Einzelhof is veel mooi vondstmateriaal aangetroffen, zoals een Minerva beeldje, gewichten, maalstenen en veel aarden vaatwerk. De Einzelhof wordt in de tweede helft van de 3e eeuw verlaten.

  top